Публикации

Буржуазныя рэформы у другой палове 19 ст. у Беларусі

 Контрольная по истории на тему: Буржуазные реформы Беларуси во второй половине 19 в. В работе рассматриваются вопросы отмены пригонного права, особенности аграрной реформы в Беларуси, восстание 1863 года, школьная и судебная реформы. 

План

  1. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці аграрнай рэформы у Беларусі
  2. Паустанне 1863 г.
  3. Адміністратыуна-судовая, школьная, цэнзурная і іншыя рэформы

Литература

Доступ к материалу ограничен

Оформите покупку для приобретения полноценной работы

1. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці аграрнай рэформы у Беларусі.

Дзве галоўныя прычыны абумовілі адмену прыгоннага права ў Расіі: існаванне прыгонніцтва стрымлівала эканамічнае развіццё дзяржавы; узрастанне антыпрыгонніцкага руху, перш за ўсё сярод сялянства, пагражала моцным сацыяльным выбухам.

У 1856—1857 гг. масавыя выступленні сялян адбыліся ў 24 маёнтках, а ў 1858— 1860 гг. яны ахапілі ўсе беларускія губерні. У цэлым па Расіі ў 1855—1861 гг. штогод адзначалася 79 хваляванняў, тады як у першай чвэрці XIX ст. — толкі 11.

Другім палітычных фактараў, які вымусіў царызм пайсці на адмену прыгоннага права, з'явілася паражэнне Расіі ў Крымскай вайне (1853—1856).

У абстаноўцы нарастання рэвалюцыйнай сітуацыі царызм пайшоў на адмену прыгоннага права "зверху" шляхам рэформы, каб папярэдзіць адмену яго "зшзу" рэвалюцыйным шляхам.

У студзені 1857 г. быу зроблен першы практычны крок да ажыццяулення сялянскай рэформы: пад кірауніцтвам імператара «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян» быу створаны Сакрэтны камітэт.

Доступ к материалу ограничен

Оформите покупку для приобретения полноценной работы

2. Паустанне 1863 г.

Пачатак 1863 г. азнаменавауся новым падемам сялянскага руху ў Беларусі, які быў выкліканы надзеямі былых памешчыцкіх сялян атрымаць "настоящую волю" ў сувязі з пераводам іх у становішча часоваабавязаных. Гэта супала па часе з нацыянальна-вызваленчым паўстаннем, якое ў 1863 г. ахапіла ўсю Польшчу.

Напярэдадні паўстання тут аформілася два крылы, за якімі замацаваліся назвы "белыя" і "чырвоныя". "Белыя" (партыя землеўладальніцкай шляхты і буржуазіі) хацелі дабіцца аднаўлення Польшчы ў межах 1772 г., гэта значыць з уключэннем у яе склад Літвы, Беларусі і Правабярэжнай Украіны, выкарыстоўваючы націск захаднееурапейскіх дзяржаў на Пецярбург. "Чырвоныя" ўяўлялі сабой разнастайны ў сацыяльных і палітычных адносінах блок, у які ўваходзілі дробная і беззямельная шляхта, інтэлігенцыя, гарадскія нізы, студэнцтва і часткова сялянства. Барацьбу за незалежнасць яны звязвалі з вырашэннем аграрнага пытання. Аднак па метадзе іх вырашэння "чырвоныя" дзяліліся на "правых" — памяркоўных і "левых"— прадстаўнікоў рэва-люцыйна-дэмакратычных колаў. "Правыя" ў рашэнні сваёй палітычнай праграмы адводзілі вядучую ролю шляхце. Асцерагаючыся сялянскага паўстання, яны выступалі за надзяленне сялян зямлёй за кошт канфіскацыі яе часткі ў памешчыкаў з адпаведнай грашовай кампенсацыяй.

Доступ к материалу ограничен

Оформите покупку для приобретения полноценной работы

3. Адміністратыуна-судовая, школьная, цэнзурная і іншыя рэформы.

Пасля адмены прыгоннага права былі праведзены рэформы дзяржаўнага ладу, ваеннай справы, органаў суда і пракуратуры, сістэмы гарадскога самакіравання, народнай асветы, цэнзуры і інш. Уступкі самадзяржаўя патрабаванням буржуазнага развіцця краіны ў значнай ступені залежалі ад сілы ўздзеяння вызваленчага руху.

Адной з першых, у 1862 г., пачалася ваенная рэформа. Былі ўтвораны 15 ваенных акруг, скарочаны тэрміны службы да 7—8 гадоў, што адкрыла магчымасць амаладжэння арміі і стварэння рэзерваў для мабілізацыі з ліку звольненых у запас. Але адзін з галоўных недахопаў старой арміі — яе саслоўны характар — захоўваўся яшчэ больш за 10 гадоў. Толькі ў студзені 1874 г. была ўведзена ўсеагульная, за выключэннем карэннага насельніцтва Сярэдняй Азіі, Казахстана, Сібіры, Поўначы, воінская павіннасць для мужчын, якія дасягнулі 20-гадовага ўзросту. Тэрмін абавязковай службы ў сухапутных войсках паніжаўся да 6, а на флоце да 7 гадоў. Маладыя людзі з дыпломамі вышэйшых навучальных устаноў павінны былі служыць б месяцаў, з атэстатамі гімназій — 1,5 года, гарадскіх вучылішчаў — 3, пачатковых — школ — 4 гады. У выніку ваен най рэформы былі даволі поўна рэалізаваны буржуазныя прын-цыпы фарміравання арміі.

Доступ к материалу ограничен

Оформите покупку для приобретения полноценной работы

Похожие работы