Публикации

История Беларуси

На данной странице можно найти рефераты, дипломные, контрольные и курсовые работы по предмету «История Беларуси». Все учебные работы на сайте проходят детальную проверку нашими сотрудниками. Но рекомендуем не сдавать скачанную работу преподавателю.

Вы можете заказать работу или обратиться к нашим партнерам за помощью в написании уникальной, качественной работы. Наши специалисты быстро, качественно и профессионально выполнят работу, задания будут сделаны в соответствии с вашими пожеланиями и требованиями вашего учебного заведения.

Мы надеемся, что с нашей помощью История Беларуси не будет для вас проблемой, и вы на отлично защитите свой реферат, димпломную, контрольную или курсовую работу.

История конституционного развития Республики Беларусь

Введение. 3

Глава 1. Конституционное развитие Беларуси в советский период. 6

1.1. Конституционное право в период восстановление белорусской государственности. Первая Конституция Беларуси. 6

1.2. Конституция БССР 1927 года. 11

1.3. Конституция БССР 1937 года. 14

1.4. Конституция БССР 1978 года. 17

Глава 2. Конституционное развитие Республики Беларусь на современном этапе. 23

2.1. Предпосылки принятия новой Конституции Республики Беларусь. 23

2.2. Общая характеристика Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями) 25

Заключение. 34

Литература. 36

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

План

 • Міжнароднае становішча напарэдадні утварэння ССРБ. Уключенне беларускіх зямель у склад савецкай Расіі і утварэнне заходняй камуны
 • Змяненне стаулення бальшавікоу Расіі да праблемы дзяржаунага будауніцтва Беларусі. Утварэнне ССРБ
 • Першы усебеларускі з’езд саветау. Прыняцце першай канстытуцыі ССРБ 1919 г., і яе гісторыка-прававы аналіз
 • Литература

  Утварэнне БНР

  План:

  1. Абвящчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР)
  2. Узаемаадносіны нямецкай акупацыйнай адміністраціі і урада БНР
  Літаратура

  Скліканне і разгон Усебеларускага нацыянальнага з’езду. Абвяшчанне незалежнасці БНР і яе дзеянне. Утварэнне БССР.

  План:

  1. Скліканне і разгон Усебеларускага нацыянальнага з’езду.
  2. Абвяшчанне незалежнасці БНР і яе дзеянне.
  3. Утварэнне БССР. Літбел. Яе гісторыя і уяўны суверынітэт. Канстытуцыя БССР 19- года.

  Культура і быт гараджан Беларусі XIV – XVII ст.

  Змест

  Уводзіны

  1. Грамадскі быт і духоуная культура гараджан Беларусі у XIV – 1-й палове XVII ст.
  2. Крызіс гарадскога грамадскага жыцця у 2-й палове XVII ст. Змены у традыцыйнам быце гараджан Беларусі

  Заключэнне

  Літаратура

  Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Фарміраванне феадальных адносін

  План

  1. Состояние сельского хозяйства. Города
  2. Многоукладность экономики. Феодальный уклад
  3. Социальный состав населения
  4. Общее и особенное в социальном развитии белорусских земель

  Литература

  Буржуазные реформы Беларуси во второй половине 19 в.

  План

  1. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці аграрнай рэформы у Беларусі
  2. Паустанне 1863 г.
  3. Адміністратыуна-судовая, школьная, цэнзурная і іншыя рэформы

  Литература

  Экономическое развитие и социальные противоречия в середине и второй половине 18 в.

  План

  1. Нормализация экономической жизни. Реформы
  2. Усиление феодальной эксплуатации и антифеодальные выступления
  3. Города. Внутренняя и внешняя торговля

  Литература

  Утварэнне асноуных палітычных партый на Беларусі

  ПЛАН

  • Рэвалюцыйна-дэмакратычныя партыі
  • Ліберальна-буржуазныя і правакансерватыўныя партыі
  • Прадстаўнікі ад Беларусі ў Дзяржаўных Думах

  Літаратура

  Фарміраванне беларускай нацыі

  План

  УВОДЗІНЫ

  1. Тэрыторыя і насельніцтва Беларусі
  2. Агульнасць эканамічнага жыцця. Пралетарыят і буржуазія
  3. Развіццё нацыянальнай мовы і культуры

  ЗАКЛЮЧЭННЕ
  ЛІТАРАТУРА

  Уголовное право в Беларуси по Статуту ВКЛ 1588 г.

  План

  1. Общая характеристика Статута ВКЛ 1588 г.
  2. Основные источники уголовных норм Статута ВКЛ 1588 г.
  3. Понятие, виды преступлений
  4. Виды наказаний
  5. Значение в развитии уголовного права

  Литература

  Рабочы рух на Беларусі другой палове XIX – пачатку XIX стст.

  ПЛАН

  • Рабочы рух у 60— 90-ых гадах XIXст.
  • Рабочы рух у пачатку XXст. Палітычны ўздым.

  Літаратура