Публикации

История Беларуси

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

План

 • Міжнароднае становішча напарэдадні утварэння ССРБ. Уключенне беларускіх зямель у склад савецкай Расіі і утварэнне заходняй камуны
 • Змяненне стаулення бальшавікоу Расіі да праблемы дзяржаунага будауніцтва Беларусі. Утварэнне ССРБ
 • Першы усебеларускі з’езд саветау. Прыняцце першай канстытуцыі ССРБ 1919 г., і яе гісторыка-прававы аналіз
 • Литература

  Утварэнне БНР

  План:

  1. Абвящчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР)
  2. Узаемаадносіны нямецкай акупацыйнай адміністраціі і урада БНР
  Літаратура

  Скліканне і разгон Усебеларускага нацыянальнага з’езду. Абвяшчанне незалежнасці БНР і яе дзеянне. Утварэнне БССР.

  План:

  1. Скліканне і разгон Усебеларускага нацыянальнага з’езду.
  2. Абвяшчанне незалежнасці БНР і яе дзеянне.
  3. Утварэнне БССР. Літбел. Яе гісторыя і уяўны суверынітэт. Канстытуцыя БССР 19- года.

  Культура і быт гараджан Беларусі XIV – XVII ст.

  Змест

  Уводзіны

  1. Грамадскі быт і духоуная культура гараджан Беларусі у XIV – 1-й палове XVII ст.
  2. Крызіс гарадскога грамадскага жыцця у 2-й палове XVII ст. Змены у традыцыйнам быце гараджан Беларусі

  Заключэнне

  Літаратура

  Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Фарміраванне феадальных адносін

  План

  1. Состояние сельского хозяйства. Города
  2. Многоукладность экономики. Феодальный уклад
  3. Социальный состав населения
  4. Общее и особенное в социальном развитии белорусских земель

  Литература

  Буржуазные реформы Беларуси во второй половине 19 в.

  План

  1. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці аграрнай рэформы у Беларусі
  2. Паустанне 1863 г.
  3. Адміністратыуна-судовая, школьная, цэнзурная і іншыя рэформы

  Литература

  Экономическое развитие и социальные противоречия в середине и второй половине 18 в.

  План

  1. Нормализация экономической жизни. Реформы
  2. Усиление феодальной эксплуатации и антифеодальные выступления
  3. Города. Внутренняя и внешняя торговля

  Литература

  Утварэнне асноуных палітычных партый на Беларусі

  ПЛАН

  • Рэвалюцыйна-дэмакратычныя партыі
  • Ліберальна-буржуазныя і правакансерватыўныя партыі
  • Прадстаўнікі ад Беларусі ў Дзяржаўных Думах

  Літаратура

  Фарміраванне беларускай нацыі

  План

  УВОДЗІНЫ

  1. Тэрыторыя і насельніцтва Беларусі
  2. Агульнасць эканамічнага жыцця. Пралетарыят і буржуазія
  3. Развіццё нацыянальнай мовы і культуры

  ЗАКЛЮЧЭННЕ
  ЛІТАРАТУРА

  Уголовное право в Беларуси по Статуту ВКЛ 1588 г.

  План

  1. Общая характеристика Статута ВКЛ 1588 г.
  2. Основные источники уголовных норм Статута ВКЛ 1588 г.
  3. Понятие, виды преступлений
  4. Виды наказаний
  5. Значение в развитии уголовного права

  Литература

  Рабочы рух на Беларусі другой палове XIX – пачатку XIX стст.

  ПЛАН

  • Рабочы рух у 60— 90-ых гадах XIXст.
  • Рабочы рух у пачатку XXст. Палітычны ўздым.

  Літаратура

  Культурнае жыццё БССР у сяр. 50-х – 80 гг.

  План

  1. Развiццё вышэйшай i сярэдняй адукацыi
  2. Лiтаратура i мастацтва
  3. Поспехi беларускай навукi i тэхнiкi

  Вывад
  Лiтаратура