Публикации

История

Утварэнне БНР

План:

 1. Абвящчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР)
 2. Узаемаадносіны нямецкай акупацыйнай адміністраціі і урада БНР
Літаратура

Скліканне і разгон Усебеларускага нацыянальнага з’езду. Абвяшчанне незалежнасці БНР і яе дзеянне. Утварэнне БССР.

План:

 1. Скліканне і разгон Усебеларускага нацыянальнага з’езду.
 2. Абвяшчанне незалежнасці БНР і яе дзеянне.
 3. Утварэнне БССР. Літбел. Яе гісторыя і уяўны суверынітэт. Канстытуцыя БССР 19- года.

Культура і быт гараджан Беларусі XIV – XVII ст.

Змест

Уводзіны

 1. Грамадскі быт і духоуная культура гараджан Беларусі у XIV – 1-й палове XVII ст.
 2. Крызіс гарадскога грамадскага жыцця у 2-й палове XVII ст. Змены у традыцыйнам быце гараджан Беларусі

Заключэнне

Літаратура

Возникновение партии социалистов-революционеров. Особенности программы, идеологии, политической деятельности

План

 1. Возникновение партии эсеров, ее численность и социальный состав
 2. Программа, идеология и тактика политической деятельности партии эсеров

Литература

Сословный строй России в 18 веке

План

 1. Дворянство
 2. Духовенство
 3. Крестьяне
 4. Городское население

Литература

Социальная природа партии кадетов, их идеология и программа

План

 1. Организационное оформление партии кадетов, ее социальная природа
 2. П.Н. Милюков – идеолог конституционных демократов
 3. Идеология и программные установки партии кадетов

Литература

Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Фарміраванне феадальных адносін

План

 1. Состояние сельского хозяйства. Города
 2. Многоукладность экономики. Феодальный уклад
 3. Социальный состав населения
 4. Общее и особенное в социальном развитии белорусских земель

Литература

Буржуазные реформы Беларуси во второй половине 19 в.

План

 1. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці аграрнай рэформы у Беларусі
 2. Паустанне 1863 г.
 3. Адміністратыуна-судовая, школьная, цэнзурная і іншыя рэформы

Литература

Экономическое развитие и социальные противоречия в середине и второй половине 18 в.

План

 1. Нормализация экономической жизни. Реформы
 2. Усиление феодальной эксплуатации и антифеодальные выступления
 3. Города. Внутренняя и внешняя торговля

Литература

Польское раннефеодальное государство

План

 1. Периодизация истории государства и права Польши
 2. Вотчинный характер польского государства
 3. Источники права и источники изучения права. Немецкое право на польских землях

Список использованной литературы

Утварэнне асноуных палітычных партый на Беларусі

ПЛАН

 • Рэвалюцыйна-дэмакратычныя партыі
 • Ліберальна-буржуазныя і правакансерватыўныя партыі
 • Прадстаўнікі ад Беларусі ў Дзяржаўных Думах

Літаратура

Фарміраванне беларускай нацыі

План

УВОДЗІНЫ

 1. Тэрыторыя і насельніцтва Беларусі
 2. Агульнасць эканамічнага жыцця. Пралетарыят і буржуазія
 3. Развіццё нацыянальнай мовы і культуры

ЗАКЛЮЧЭННЕ
ЛІТАРАТУРА