Публикации

История

Фарміраванне беларускай нацыі

План

УВОДЗІНЫ

 1. Тэрыторыя і насельніцтва Беларусі
 2. Агульнасць эканамічнага жыцця. Пралетарыят і буржуазія
 3. Развіццё нацыянальнай мовы і культуры

ЗАКЛЮЧЭННЕ
ЛІТАРАТУРА

Уголовное право в Беларуси по Статуту ВКЛ 1588 г.

План

 1. Общая характеристика Статута ВКЛ 1588 г.
 2. Основные источники уголовных норм Статута ВКЛ 1588 г.
 3. Понятие, виды преступлений
 4. Виды наказаний
 5. Значение в развитии уголовного права

Литература

Рабочы рух на Беларусі другой палове XIX – пачатку XIX стст.

ПЛАН

 • Рабочы рух у 60— 90-ых гадах XIXст.
 • Рабочы рух у пачатку XXст. Палітычны ўздым.

Літаратура

Культурнае жыццё БССР у сяр. 50-х – 80 гг.

План

 1. Развiццё вышэйшай i сярэдняй адукацыi
 2. Лiтаратура i мастацтва
 3. Поспехi беларускай навукi i тэхнiкi

Вывад
Лiтаратура

Великая хартия вольностей

ПЛАН

 1. Исторические условия появления Хартии.
 2. Общая характеристика Хартии. Права и свободы отдельных сословий.
 3. Историческая судьба Хартии.

Список использованной литературы.

1. Советская литература. 2. Русское географическое общество. 3. Культура Беларуси. 4. Романтизм в европейской литературе

План

 1. Тематика и жанры советской литературы в 40-е — 50-х гг.
 2. Деятельность Северо-Западного отдела Русского географического общества на территории Беларуси в XIX в.
 3. Своеобразие этнической белорусской культуры и общенациональной культуры Беларуси.
 4. Романтизм в европейской литературе (Гюго, Байрон, Гейне).

Список использованной литературы.

Трэці падзел Рэчы Паспалітай. Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі

ПЛАН

Уводзіны

Глава І. Становішча Рэчы Паспалітай напярэдадні паўстання 1794 г.
1. Вытокі і прычыны палітычнага крызысу Рэчы Паспалітай
2. Спробы рэформаў і падзелы Рэчы Паспалітай

Глава ІІ. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Трэці падзел Рэчы Паспалітай
1. Паўстанне Т.Касцюшкі. Апошні падзел Рэчы Паспалітай
2. Прычыны паражэння і гістарычнае значэнне паўстання 1794 г.

Заключэнне
Літаратура

Положение белорусской деревни после отмены крепостного права

План

Введение

1. Категории крестьян и их положение после отмены крепостного права

2. Крестьянская община после реформы 1861 года

3. Землевладение и землепользование в беларуси после отмены крепостного права
3.1. Крестьянское надельное землепользование
3.2. Покупка земли
3.3. Аренда

4. Сельскохозяйственная техника и системы земледелия
4.1. Земледельческие орудия и машины
4.2. Системы земледелия

Заключение
Список использованной литературы

Канфесійная палітыка ў Беларусі

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ
Глава 1. Дзяржаўна-царкоўныя адносіны
1.1.Цэркаў як асноўны інстытут у структуры дзяржаўна-царкоўных адносін
1.2.Прававыя асновы палажэння рэлігіі, царквы ірэлігійных арганізацый

Глава 2. Узаемаадносіны дзяржавы і царквы на розных этапах гістарычнага развіцця
2.1. Канфесіянальная палітыка у перыяд з 1905 — 1917
2.2. Канфесіянальная палітыка ў перыяд з 1917 — 1945
2.3. Канфесiянальная палiтыка ў перыяд з 1945-перыяд «хрушчоўскай адлігі»

Глава 3. Асноўныя напрамкі канфесіянальнай палітыкі на сучасным этапе
3.1. Канфесiянальная палiтыка з 1985г. па нашы днi
3.2. Аўтарская канцэпцыя канфесіянальнай палітыкі на сучасным этапе
ЗАКЛЮЧЭННЕ
ВЫКАРЫСТАНАЯ ЛІТАРАТУРА

Внешняя политика и международное положение Англии в эпоху Стюартов (нач. XVIIв.-1688г.)

План

Введение

Глава I. Международная политика и внешнеполитическое положение Англии при Якове I и Карле I
1. Взаимоотношения Англии с европейскими государствами
2. Начало колониальной экспансии Англии

Глава II. Внешнеполитическая деятельность Англии в период республики и при реставрации Стюартовской династии
1. Послереволюционное положение страны. Завоевание Ирландии и война с Шотландией
2. Борьба Англии за господство на море и колониальную Гегемонию

Заключение
Список использованных источников

Беларускае пытанне на Парыжскай мірнай канферэнцыі 1919 - 1920 гг.

План

Уводзіны
1. Парыжская мірная канферэнцыя і яе асноўныя пытанні
1.1. Галоўныя мэты і задачы дзяржаў — саюзнікаў на канферэнцыі
1.2. Падпісанне мірных дагавораў з Германіяй і яе саюзнікамі
2. Беларуская праблематыка на Парыжскай мірнай канферэнцыі 1919 — 1920 гг
2.1. Удзел прадстаўнікоў БНР у рабоце канферэнцыі
2.2. Польска-расійскія супярэчнасці па беларускаму пытанню
Заключэнне
Бібліяграфія

Iдэi свабоды, прававога грамдства i дзяржавы у айчыннай думцы эпохi Рэнесансу

План

Уводзіны

1. Перадумовы станаулення канцэпцыi прау чалавека i дзяржаунага суверэнiтэту

2. Iдэi дэмакратызму, асабiстай свабоды у гуманiстычнай думцы Ранняга Адраджэння
2.1 Палітычныя і прававыя погляды Ф. Скарыны
2.2 Палітычныя і прававыя погляды М. Гусоўскага

3. Праблема удасканалення грамадства i ідэальных сацыяльна-палітычных форм у перыяд рэфармацыi
3.1 Палітычныя і прававыя погляды М. Літвіна
3.2 Палітычныя і прававыя погляды прадстаўнікоў кальвінізму (Мікалай Радзівіл Чорны, А. Валовіч, А. Волан)

4. Разуменне свабоды, прававой роунасцi i дзяржавы у мыслiцеляу Позняга Адраджэння
4.1 Леў Сапега i яго погляды на дзяржаву і права
4.2 Палітыка-прававыя погляды лідэраў Контррэфармацыі (П. Скарга, А. Пасевін)
4.3 Палітычныя і прававыя ідэі ў рэлігійна-палемічнай літаратуры (X. Філалет, М. Сматрыцкі, А. Фіптовіч)
4.4 Палітычныя і прававыя погляды А. Алізароўскага

Заключэнне
Лiтаратура